Aanbod

Juvante is een groepspraktijk waar een kind of jongere terecht kan als de ontwikkeling wat anders loopt dan verwacht. U kan bij ons terecht voor opvoedingsvragen, zorgen rond gedrags- en emotionele moeilijkheden, leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en andere kinder-en jeugdpsychiatrische problematieken.

Wij helpen graag kinderen en jongeren (tot de leeftijd van 18 jaar). Zij krijgen een centrale plaats in onze benadering. Ouders of andere belangrijke opvoeders in de omgeving worden meestal ook van bij de start betrokken. Tenslotte is ook de samenwerking met de school, het CLB, de huisarts of andere hulpverleners erg waardevol in onze benadering.

We werken met verschillende disciplines om samen op zoek te gaan waar en hoe we kunnen helpen. We zetten graag in op zorg op maat. Wij bieden naast psychodiagnostiek ook individuele behandeling, ouder- en/of gezinsbegeleiding.

We proberen laagdrempelig te werken. Door de gezellige inrichting van onze lokalen hopen we snel het vertrouwen van de kinderen of jongeren te krijgen om samen op weg te kunnen gaan.

Werkwijze

Een nieuwe aanmelding bij Juvante start met het invullen van het aanmeldingsfromulier op deze website (zie welkom). Binnen een tweetal weken wordt de aanmelder door een teamlid gecontacteerd om een afspraak te maken.

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek waarin geluisterd wordt naar het kind, de jongere en/of zijn ouders om uit te klaren wat er moeilijk gaat. Er wordt ook al voorzichtig gezocht naar wat de volgende stappen kunnen zijn om een antwoord te bieden op de gestelde hulpvraag. Bij een eerste gesprek kunnen al kopieën van belangrijke verslagen betreffende uw kind of jongere overhandigd worden (bv. CLB-verslag, medisch verslag, onderzoeksverslag, …) aan de betrokken hulpverlener.

Soms kan bij een afgebakende vraag onmiddellijk gestart worden met een begeleiding of behandeling.

Meestal zal eerst verdere diagnostische exploratie georganiseerd worden. Daarbij kunnen zowel gesprekken met de ouders als individuele sessies met het kind of de jongere, psychodiagnostisch onderzoek, motorische testafnames en/of logopedisch nazicht plaatsvinden. Tevens kunnen ook vragenlijsten meegegeven worden of kan contact opgenomen worden met de verwijzende en/of andere betrokken instanties (hulpverlener, CLB, school, huisarts …). Indien nodig kan ook een verwijzing gebeuren naar een externe dienst (diëtist, kinderneuroloog …).

Na de exploratiefase zal informatie vanuit de verschillende betrokken disciplines samengebracht worden op een multidisciplinair teamoverleg waarop dan tevens een begeleidingsplan uitgestippeld kan worden. Met de ouders of andere opvoeders wordt na het teamoverleg in het adviesgesprek alle informatie in kaart gebracht en het begeleidingsplan voorgesteld.

In de begeleidingsfase ligt de klemtoon op ‘zorg op maat’. Zo kan er vanuit verschillende disciplines therapie opgestart worden. Hierbij behoren psycho-educatie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, individuele psychotherapie, psychomotorische therapie, logopedie, groepstherapie, medicamenteuze ondersteuning, … tot de mogelijkheden. Vaak echter is een combinatie van therapieën en/of begeleidingen noodzakelijk om de juiste multidisciplinaire benadering van de hulpvraag te kunnen verwezenlijken.

Tarieven

Een overzicht van onze tarieven vindt u hier.